شرایط عمومی متقاضی جهت اخذ نمایندگی

بازدید: 14243

o ثبت نام اخذ نمایندگی


o نمایندگی های مجاز افراموتور


 

شرایط عمومی متقاضیان درخواست عاملیت و نمایندگی شرکت افراموتور:

 

    جواز کسب به نام متقاضی
    سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی طولانی مدت ( سه سال به بالا ) به نام متقاضی
    توانایی مالی جهت احداث، استاندارد سازی و خرید تجهیزات بر اساس استاندارد های شرکت افراموتور
    ارائه مدارک مالی اعم از ( خوش حسابی، گردش حساب شش ماه و نامه عدم وجود چک برگشتی )
    نقشه هوایی و پلان ملک مورد نظر (1/2000)
    اساسنامه شرکت ( برای متقاضیانی که شخصیت حقوقی دارند )
    ارائه آگهی روزنامه رسمی ( برای متقاضیانی که شخصیت حقوقی دارند )